برگشت به بالا
آموزش و انتقال فناوري


آموزش كارشناسان سيستم هاي نرم افزاري و كاربران آنها

آموزش و انتقال فناوري

اجراي صحيح فرآيندها و ااستفاده صحيح از ابزارها و امكانات پيش بيني شده در يك سيستم كه در نهايت منجر به افزايش بهره وري خواهد شد در گرو داشتن دانش و مهارت است. در صورتي كه آموزش به طور كامل و صحيح انجام شود فرآيند كسب مهارت نيز سريعتر خواهد بود.

بنابر اين آموزش به عنوان يكي از مهمترين مراحل پياده سازي يك سيستم در شركت هوش و دانش مورد توجه مي باشد.