برگشت به بالا
تجميع اطلاعات غير متمركز ETL


1.نگهداري فهرست و مشخصات تمام نرم افزارها و سرورهاي نصب شده در تمامي شعب سراسر كشور

2.جمع آوري داده هاي سرورهاي شعب به ازاي هر كدام از نرم افزارهاي موجود در شعب

3.امكان جمع آوري اطلاعات تمام شعب در مدت زمان كوتاه

4.ادغام اطلاعات شعب در صورت ادغام شعب و اصلاح قراردادهاي شعبه حذف شده

5.بروز رساني اطلاعات تمام شعب بانك بر اساس اطلاعات بانك مركزي