برگشت به بالا
نرم افزار حسابدارينرم افزار حسابداري ، وظيفه نگهداري و مديريت اطلاعات حسابداري را در سيستم يكپارچه مالي ، به عهده دارد كه با رعايت اصول و استاندارهاي حسابداري ، دفاتر قانوني و تكميل چرخه حسابداري، عمليات مالي جمع آوريشده از سيستم هاي ديگر را به بار مي نشاند. اين نرم افزار به   تنهايي و به عنوان حسابداري محض نيز قابل استفاده و كامل مي باشد