برگشت به بالا
نرم افزار دريافت و پرداخت


در هر سازماني كنترل نقدينگي و مديريت دريافت و پرداخت به علت اهميت وجه نقد ، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. با وجود فرآيند هاي مختلفي كه در شركت ها ، در اين خصوص ، وجود دارد،  نرم افزار مديريت دريافت و پرداخت هوش و دانش با انعطاف پذيري بي نظيري كه دارد پاسخ گوي تمام اين نيازها مي باشد و از مهمترين ويژگي هاي آن ارائه گزارش استاندارد صورت گردش وجوه نقد مي باشد.