برگشت به بالا
نرم افزار حقوق و دستمزدتفاوتها و تغييرات فراواني كه در زمينه حقوق و دستمزد در شركتهاي مختلف وجود دارد منجر به افزايش زمان پياده سازي درست آنها توسط ارائه دهندگاناين سيستمها شده است كه خود منجر به افزايش هزينه مشتريان آنها گرديده است. شركت هوش و دانش سپهر با ايجاد امكان تعريف انواع پرداختها و كسور پرسنل و فرمولهاي محاسباتي حاكم برآنها توسط كاربران اين مزيت را به مشتريان سيستم حقوق و دستمزد هوش ودانش داده است كه بتوانند تغييرات و تفاوتهاي فراواني را كه در اين زمينه وجود دارد را به سرعت و با هزينه كم پياده سازي نمايند.