برگشت به بالا
نرم افزار دارايي هاي ثابت


اموال ، ماشين آلات و تجهيزات كه در سرفصل دارايي هاي ثابت صورتهاي مالي قرار مي گيرند، نقش به سزايي در كاركرد اقتصادي موسسات تجاري و سنجش توانايي هاي تجاري آنها دارند. اما اين اطلاعات به دلايل مختلف در بسياري از موسسات با كم توجهي مواجه شده است كه هم مشكلاتي در ارئه گزارشهاي قانون و هم گزارشهاي مديريتي ايجاد نموده است.

وظيفه اين سيستم را مي توان به طور خلاصه در سه گروه دسته بندي كرد:

1. نگهداري اطلاعات دارايي هاي ثابت شامل مشخصات ، جمعداري ، محل و وضعيت نگهداري آنها

2. ثبت رخداد هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت اعم از رخدادهاي مالي و غير مالي و محاسبات استهلاك 

3. ثبت سند حسابداري رخداد هاي مالي